Hướng dẫn mới về tăng giảm lao động, số BHXH và thẻ BHYT

Hướng dẫn mới về tăng giảm lao động

Hướng dẫn mới về tăng giảm lao động, số BHXH và thẻ BHYT

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ TĂNG GIẢM LAO ĐỘNG, SỔ BHXH VÀ THẺ BHYT

Vừa qua, BHXH TP.HCM ban hành công văn 1720/BHXH-CST, hướng dẫn khá chi tiết về nghiệp vụ báo tăng, báo giảm, thẻ BHYT, sổ BHXH theo quy định mới (Quyết định 888/QĐ-BHXH, ban hành ngày 16/07/2018)

Chi tiết cụ thể như sau:

Hướng dẫn mới về tăng giảm lao động, số BHXH và thẻ BHYT

1. Đối tượng không tham gia BHYT tháng sau thì có thể lập hồ sơ báo giảm từ ngày 20 tháng trước, nhưng sau đó không được báo phát sinh tháng trước.

2. Các trường hợp tăng mới, tăng lại và gia hạn thẻ BHYT:

+ Nếu không thay đổi thông tin trên thẻ thì cơ quan BHXH chỉ cập nhật thời hạn thẻ và in danh sách cấp thẻ BHYT để trả cho doanh nghiệp. Người lao động vẫn sử dụng tiếp thẻ cũ, không cấp thẻ mới.

+ Nếu có thay đổi thông tin trên thẻ BHYT như mã tỉnh, mã đối tượng, mã quyền lợi, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số tháng liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu… thì sẽ được cấp thẻ mới.

Trường hợp nếu cấp thẻ bị trùng thẻ, cơ quan BHXH sẽ thực hiện cấp thẻ theo thứ tự của đối tượng ưu tiên cao hơn được quy định tại điều 12 Luật BHYT.

3. Sổ BHXH:

Sau khi chuyển trả sổ BHXH cho người lao động quản lý, nếu người lao động nghỉ việc, dừng đóng thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và báo giảm để cơ quan BHXH xác nhận và in tờ rời sổ đến thời điểm đã đóng, chuyển trả về cho doanh nghiệp theo phiếu giao nhận hồ sơ 600a.
Tuy nhiên, trường hợp chưa rà soát và chuyển trả sổ BHXH cho người lao động thì khi người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận BHXH, BHTN theo phiếu giao nhận hồ sơ 620  nộp kèm theo sổ BHXH về cho cơ quan BHXH để được xác nhận và in tờ rời sổ đến thời điểm đã đóng.
Riêng các doanh nghiệp còn nợ tiền BHXH, sau khi được cơ quan BHXH xác nhận, in tờ rời sổ đến thời điểm đóng đủ, doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền nợ và lập danh sách xác nhận bổ sung quá trình đóng cho người lao động (không cần nộp sổ) gởi theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620 để cơ quan BHXH in tờ rời sổ BHXH xác nhận bổ sung.

4.  Bảo hiểm thất nghiệp

Khi người lao động kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM, sẽ được cơ quan BHXH in tờ rời quá trình đóng BHTN đã hưởng và xác nhận lại quá trình chưa hưởng.  Người lao động nộp Phiếu giao nhận hồ sơ 629để được nhận tờ rời xác nhận quá trình đóng BHTN.