Khai thuế GTGT với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Khai thuế GTGT với chi nhánh

Khai thuế GTGT với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh


Khai thuế GTGT với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh

Chia sẻ

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh thì kê khai thuế GTGT như thế nào? Kế toán Bách Khoa chia sẻ với bạn đọc kê khai thuế GTGT với chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở khác tỉnh trong bài viết dưới đây:

 

Căn cứ vào điểm d, khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP về khai thuế GTGT với chi nhánh

*Trường hợp công ty có thành lập các chi nhánh trực thuộc tại các địa phương khác. Chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán thì công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc

-2% đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10%

-1% đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 5%

Tỷ lệ này được tính trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Việc xác định doanh thu này được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất

*Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp tại các địa phương xác định theo nguyên tắc trên lớn hơn số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì Công ty tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo công thức:

Số thuế phải nộp tại các địa phương = Số thuế phải nộp tại trụ sở chính x tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp

+Doanh nghiệp phải lập Bảng phân bổ thuế GTGT (mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC), nộp kèm thêm là hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính, đồng thời gửi 1 bảng phân bổ thuế GTGT mẫu số 01-6/GTGT cho các địa phương nơi có cơ sở sản xất trực thuộc cho các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

+Nếu công ty không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất

+Doanh nghiệp lập chứng từ nộp thuế GTGT cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

Ví dụ: Công ty ETA có trụ sở tại Hà Nội có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Lào Cai và Hải Dương. Sản phẩm sản xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% và do trụ sở chính xuất bán.

Khai thuế GTGT với chi nhánh Trong kỳ khai thuế tháng 8/2018:

+Doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Lào Cai là 400 triệu

+Doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Dương là 600 triệu

+Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính của công ty trong kỳ là 30 triệu đồng

Vậy số thuế GTGT mà công ty A phải nộp cho Lào Cai là: 400 triệu x 2% = 8 triệu

Số thuế GTGT mà công ty phải nộp cho Hải Dương là : 600 triệu x 2% =12 triệu

Số thuế GTGT mà công ty phải nộp cho Hà Nội là 30 triệu – 8 triệu – 12 triệu = 10 triệu đồng