MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đánh giá bài viết


MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Các nội dung bắt buộc phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ? Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Bách Khoa tư vấn theo quy định mới nhất hiện nay của pháp luật doanh nghiệp:

 

Theo quy định tại Điều 150 của Luật doanh nghiệp năm 2020, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau:

·         Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

  • Thời gian và địa điểm họp;
  • Chương trình và nội dung cuộc họp;
  • Họ, tên chủ tọa và thư ký;
  • Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
  • Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  • Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  • Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.
  • Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN

…..

Số: … /20…/BB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ….

( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở công ty: ….

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Mã số doanh nghiệp:…………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………….

Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty như sau:

A.    Thành phần tham dự họp

I.           Thành phần tham dự

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Trị giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

Số phiếu biểu quyết tương đương với số cổ phần

1.     

 

 

 

 

 

2.     

 

 

 

 

 

3.     

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

II. Tính hợp pháp và hợp lệ:

– Số cổ đông có mặt: …………… cổ đông đại diện cho …………….. cổ phần phổ thông, bằng 100% tổng vốn điều lệ.

– Số cổ đông vắng mặt: Không.

– Số cổ đông được ủy quyền: Không.

  Tổng số cổ phần cổ đông có mặt sở hữu cho ……………cổ phần phổ thông, tương ứng ……………. phiếu biểu quyết, bằng 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

– Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “ tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.

 

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Điều hành Đại hội

Chủ tọa: …………… – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: ……………………….

II. Nội dung cuộc họp

Tại phiên họp, các cổ đông sau khi bàn bạc, thỏa thuận, đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

…………………………………………..

 

Tỷ lệ biểu quyết

                 Tổng số phiếu biểu quyết: …………. phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

                 Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ……………. phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

                 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ……………… phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

                 Tỷ lệ tán thành: ………………. phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;

                 Tỷ lệ không tán thành: ………………. phiếu tương ứng ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;

                 Tỷ lệ không có ý kiến: ……………… phiếu tương ứng ….%  tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

 

2. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi những nội dung thay đổi trên trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết

                 Tổng số phiếu biểu quyết: …………. phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

                 Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ……………. phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

                 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ……………… phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

                 Tỷ lệ tán thành: ………………. phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;

                 Tỷ lệ không tán thành: ………………. phiếu tương ứng ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;

                 Tỷ lệ không có ý kiến: ……………… phiếu tương ứng ….%  tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

 

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

 

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


=>> LINK TẢI MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: 

mẫu hợp đồng vay tiền
MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁCH KHOA – DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Địa chỉ VP: Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0979.005.611
Zalo: 0979.005.611

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí