Mẫu số 02: Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là một tài liệu được yêu cầu từ các cá nhân muốn tham gia ngành, nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu đặc biệt về an ninh, trật tự trong quốc gia. Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách về Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Mẫu số 02 có hướng dẫn chi tiết như sau:

1. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là gì?

Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là một biểu mẫu hoặc hồ sơ được yêu cầu từ người làm ngành hoặc nghề đầu tư kinh doanh có liên quan đến an ninh và trật tự công cộng. Bản khai này được sử dụng để thu thập thông tin và đánh giá độ tin cậy, đạo đức, quá khứ tội phạm và các yếu tố khác của người lao động để đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết để làm việc trong ngành, nghề đó một cách an toàn và đáng tin cậy.

Nội dung của bản khai lý lịch bao gồm thông tin cá nhân, quá trình học tập, quá trình làm việc, lịch sử tội phạm (nếu có), các thông tin về sự kiện pháp lý, những cam kết và tiêu chuẩn mà người lao động phải tuân thủ khi làm việc trong ngành hoặc nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Trong trường hợp người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là một bảo vệ an ninh của một công ty, họ sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin như họ tên, ngày sinh, quê quán, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh, lịch sử tội phạm (nếu có), và cung cấp các giấy tờ chứng minh nhân thân và quá trình làm việc trước đó.

Bản khai lý lịch này sau đó sẽ được sử dụng để đánh giá và xem xét độ tin cậy và phù hợp của người lao động với công việc và yêu cầu an ninh, trật tự trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Mẫu số 02 có hướng dẫn chi tiết

2. Mẫu số 02 – Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Link tải: Tải về mẫu số 2

Ảnh

(4×6 cm)

Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BẢN KHAI LÝ LỊCH

Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

có điều kiện về an ninh, trật tự

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. Họ và tên: …………………………………………..……………………Nam/Nữ: ……
 3. Tên thường dùng: ………………………………………………………………………………………………
 4. Sinh ngày………….tháng………….năm ……………………………………………….
 5. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: ……………………………………………..

Cấp ngày……………………………………tháng ……………….…  năm ……………;

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………………………

 1. Dân tộc:…………………..….; Tôn giáo:…………………; Quốc tịch: ………………
 2. Nguyên quán: ……………………………………………………………………………
 3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….
 4. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….
 5. Trình độ giáo dục phổ thông: ……………………………………………………………
 6. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………
 7. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày……. tháng…….năm….
 8. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày……..…. tháng………..….năm………
 9. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………
 10. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………
 11. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:………………………………………………………..
 12. Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………..
 13. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)

 

STT

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay

Nghề nghiệp hiện tại

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

 1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trực tiếp quản lý

(1)

……….., ngày …… tháng …… năm 20……

(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Hướng dẫn chi tiết xây dựng nội dung bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Để xây dựng nội dung bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, bạn có thể tuân theo các hướng dẫn chi tiết sau:

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 2. Họ và tên: Ghi rõ họ và tên đầy đủ của người khai.
 3. Tên thường dùng: (nếu có) Ghi tên thường dùng của người khai.
 4. Sinh ngày: Ghi ngày, tháng và năm sinh của người khai.
 5. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: Ghi số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người khai.

– Cấp ngày: Ghi ngày cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Cơ quan cấp: Ghi tên cơ quan cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

 1. Dân tộc: Ghi dân tộc của người khai.
 2. Nguyên quán: Ghi nguyên quán của người khai.
 3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người khai.
 4. Chỗ ở hiện nay: Ghi địa chỉ nơi người khai đang sinh sống hiện tại.
 5. Trình độ giáo dục phổ thông: Ghi trình độ học vấn của người khai.

10 Trình độ chuyên môn: Ghi trình độ chuyên môn, bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan.

 1. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có): Ghi ngày tháng năm gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 2. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): Ghi ngày tháng năm gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 3. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh: Ghi tên và địa chỉ của cơ sở kinh doanh mà người khai đang hoạt động.
 4. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: Ghi chức danh, vị trí công việc của người khai trong cơ sở kinh doanh.
 5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh: Ghi ngành, nghề mà người khai đầu tư kinh doanh.
 6. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại mà người khai có thể liên hệ được.
 7. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Liệt kê tên và quan hệ gia đình của người khai, bao gồm bố, mẹ, vợ/ chồng, con, anh, chị, em ruột.

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

 1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ:

– Liệt kê thời gian và địa điểm học tập, làm việc của người khai.

– Ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ mà người khai đã từng làm trong quá trình công tác.

 1. Tiền án, tiền sự (nếu có): Ghi rõ thông tin về tiền án, tiền sự nếu người khai có, bao gồm tội danh, thời gian và cơ quan xử lý.

Cuối cùng, người khai cần viết tuyên bố cam đoan rằng những nội dung đã khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có thông tin sai lệch trong bản khai.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BÁCH KHOA – CHIA SẺ KIẾN THỨC – CHIA SẺ THÀNH CÔNG

Hotline: 0985.547.782 – 0389.566.129

Zalo: 0389.566.129– Thúy Hằng

Gmail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Web: ketoanbachkhoa.vn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí