Phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy

hoa-don-huy

Phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy

PHÂN BIỆT HÓA ĐƠN XÓA BỎ VÀ HÓA ĐƠN HỦY

Phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy

Có rất nhiều những kế toán mới vào nghề hoặc chưa có nhiều những kinh nghiệm làm kế toán thực tế thường hay gặp khó khăn khi điền thông tin tại cột “ Xoá bỏ” và “Huỷ” trong bản báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Nhiều bạn hiểu lầm có khi là hiểu sai khi  xác định hoá đơn như thế nào thì được ghi vào cột xoá bỏ và khi nào thì được ghi vào cột huỷ dẫn đến tình trạng làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy

Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dễ dàng nhưng không phải kế toán nào cũng biết. Kế toán Bách Khoa sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy

Cách kê khai các hóa đơn vào cột “Xóa bỏ”

  • Hóa đơn phát hiện lập sai đã lập chưa xé khỏi cuống giao cho người mua; Kế toán phải gạch chéo tất cả các liên, lưu giữ lại các hóa đơn bị gạch.
  • Hóa đơn đã giao cho người mua nhưng người mua chưa kê khai thì bên bán; Hoặc bên mua phát hiện sai sót liên quan đến MST, tiền thuế phải lập lại hóa đơn mới. Thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai, gạch chéo tất cả các liên. Và giữ lại các hóa đơn đó. (Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Hoá đơn bị hủy hoặc thu hồi trong trường hợp bên bán đã giao cho người mua. Nhưng bên mua trả lại hàng, không lấy hàng nữa và bên mua là khách lẻ; Không có khả năng xuất hóa đơn. Lúc này, lập biên bản ghi rõ lý do trả hàng và làm biên bản thu hồi hóa đơn.
=> Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai các thông tin trên hóa đơn do lỗi của người lập hóa đơn phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì đều đưa hết vào cột “XÓA BỎ” không phân biệt đã xé hay chưa xé khỏi cuống, đã giao hay chưa giao cho khách. (Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Cách kê khai các hóa đơn vào cột “Hủy”

 

Cột “hủy” trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chỉ bao gồm các trường hợp hóa đơn bắt buộc phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, việc hủy có thành lập hội đồng hủy hóa đơn, thông báo hủy hóa đơn…bao gồm các trường hợp sau:

  • Hoá đơn bị in sai, in trùng số hoặc in thừa số trong quá trình đặt in; Phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn. phần mềm
  • DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.( Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, thay đổi thông tin, thay đổi mẫu hóa đơn …. Vẫn còn những hóa đơn trắng nhưng không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Thì phải thực hiện huỷ hoá đơn cũ)
    – Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày; Kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
    – Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
  • Hóa đơn hủy phải có biên bản hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn . Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình hủy hóa đơn theo đúng quy định của cơ quan thuế.