Thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài

thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài

Thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐANG THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA TẠI VIỆT NAM

Ngày 04/09/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3385/TCT-TNCN (gọi tắt là Công văn 3385 trả lời Công văn số 10581/CT- TTHT ngày 20/03/2018 của Cục thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc miễn thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài mang quốc tich Ý và Việt Nam đang thực hiện dự án ODA tại Việt Nam. Dưới đây là tóm tắt nội dung Công văn 3385

  1. Quy định về ưu đãi thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài ODA

Khoản 5, Điều 3 Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 về quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA, có quy định như sau:

“Chuyên gia nước ngoài”, sau đây gọi tắt là chuyên gia, là người không có quốc tịch Việt Nam, vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã được ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của bên Việt Nam và bên nước ngoài.

Quy định về thuế đối với nhà thầu là cá nhân

  1.    a) Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính về thuế Nhà thầu nước ngoài đã quy định như sau:

Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc là đối tượng không cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh từ Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng Nhà thầu.

  1.       b) Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nói trên, nếu Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn của Thông tư này và thuế TNCN theo pháp luật về thuế TNCN.

Quy định về đối tượng chịu thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh

  1.       a) Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính, cá nhân kinh doanh theo từng lần phát sinh bao gồm:

– Cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam

– Cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;

– Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

  1.       b) Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nói trên đã hướng dẫn nguyên tắc khai thuế như sau: cá nhân kinh doanh nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.
  2. Quy định về thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài

Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính đã quy định như sau: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với chuyên gia nước ngoài

 

  1.       a) Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế. [Hình như có sự nhầm lẫn ở đoạn này khi áp dụng biểu thuế toàn phần. Đúng ra là áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập phát sinh từ Việt Nam]
  2.       b) Theo Điểm I, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 nói trên, tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng, có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

 

  1. Quy định về thương nhân

Theo Khoản 1, Điều 1, Chương 1 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 của Chính phủ, có quy định: “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp nước ngoài hoặc được luật pháp nước ngoài công nhận.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Bà Nguyễn Thị Phúc Lai (Bà Lai) là cá nhân có quốc tịch Việt Nam nên không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế đối với chuyên gia ODA.

Nếu Bà Lai ký hợp đồng tư vấn với Ban Quản lý Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học Giai đoạn 2 thì kê khai thuế như sau:

– Nếu là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, nên thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập thực hiện tư vấn quốc tế về STEM phải chịu thuế Nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Ban Quản lý Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học Giai đoạn 2 có trách nhiệm khai thay, nộp thay theo Mẫu Tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

– Nếu không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, nên thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập thực hiện tư vấn quốc tế về STEM là hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế TNCN đối với thu nhập tiền lương, tiền công. Ban Quản lý Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học Giai đoạn 2 có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân không cư trú hoặc theo Biểu thuế lũy tiến từng phần nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.

– Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC.