Thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

Thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023 theo hướng dẫn tại Quyết định 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 và Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH ngày 28/3/2023

1. Căn cứ pháp lý

+ Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. (Ngày ban hành: 14/04/2017, có hiệu lực  từ ngày 01/5/2017)
+ Quyết định 49/QĐ-BHXH ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công” (Ngày ban hành: 19/01/2023, Ngày hiệu lực: 19/01/2023)
+ Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và sửa đổi Quyết định 505/QĐ-BHXH. (Ngày ban hành: 28/03/2023, Ngày hiệu lực: 01/04/2023)
Thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

2. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Theo điều 8 của Quyết định 595/QĐ-BHXH thì:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH.
Bao gồm:
+ Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng
+ Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;
+ Người lao động giúp việc gia đình;
+ Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;
+ Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
+ Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;
+ Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;
+ Người tham gia khác.

3. Các phương thức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện

Theo điều 2 của Quyết định 490/QĐ-BHXH thì: 

Người lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, kê khai đầy đủ hồ sơ, nộp cho đơn vị quản lý hoặc cơ quan BHXH theo quy định của pháp luật làm căn cứ xác định đối tượng tham gia, số tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNTĐ, BNN, cụ thể:
Người tham gia BHXH tự nguyện:
Kê khai Mẫu TK1-TS (đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin) nộp và đóng tiền theo phương thức đăng ký cho tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH trên phạm vi toàn quốc.
Trường hợp nộp qua Cổng Dịch vụ công thì kê khai Tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (Mẫu 02-TK ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.
=> Vậy là có 3 phương thức để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện:
+ Cách 1: Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (Làm trực tuyến -> nộp qua mạng)
+ Cách 2: Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện thông qua tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH trên phạm vi toàn quốc
Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hộ tự nguyện

4. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo từng cách như sau

4.1. Cách đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (Làm trực tuyến -> nộp qua mạng) 

Thực hiện theo Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công” như sau:

Thủ tục hành chính: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
STTTên dịch vụ côngMô tả chi tiết
1Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ côngMức độ thực hiệnToàn trình
Cơ quan thực hiệnBHXH tỉnh/huyện
Đối tượng thực hiệnCá nhân, thuộc các đối tượng sau:
1. Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng tham gia theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH.
2. Cơ quan BHXH, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này.
3. Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm ngoài mức Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại tiết a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ- CP ngày 29/12/2015 thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tất cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.
Trường hợp áp dụng1. Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;
2. Chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện;
3. Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký;
4. Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.
Thành phần hồ sơMẫu 02-TK theo quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam
Số lượng hồ sơ01 bộ
Mẫu biểu kê khaiMẫu 02-TK theo Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam
Trình tự thực hiện1. Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).
Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH.
2. Bước 2: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.
3. Bước 3: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai. Cụ thể:
3.1. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo: xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về dân cư, xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.
Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng hoặc không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng, phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia về dân cư hoặc thông tin chưa đúng với danh sách thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, cơ quan phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia tại các tổ chức thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.
3.2. Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác: Phần mềm xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.
Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.
4. Bước 4: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến
trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công
5. Bước 5: Người tham gia nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.
Cách thức thực hiện1. Bước 1. Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn
2. Bước 2. Lựa chọn dịch vụ Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.
3. Bước 3. Người tham gia kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.
4. Bước 4. Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.
5. Bước 5. Nhận thông báo: Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.
6. Bước 6. Nhận Thông báo thời hạn trả sổ BHXH.
7. Bước 7. Nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.
Thời hạn giải quyếtKhông quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Kết quả giải quyếtSổ BHXH bản điện tử/bản giấy

 
4.2. Cách đăng ký tham gia BHXH tự nguyện thông qua tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH trên phạm vi toàn quốc

Bước 1: Lập và nộp hồ sơ
– Người tham gia đóng BHXH tự nguyện làm tờ khai Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
– Nộp hồ sơ: nộp cho cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu.

* Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH:
+ Nơi nộp: Nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp huyện nơi mình cư trú (có thể nơi tạm trú hoặc thường trú) hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.
+ Cách nộp: bằng một trong các hình thức sau:
+/ Qua dịch vụ bưu chính công ích;
+/ Trực tiếp tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp. 
+ Nhận kết quả: nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
* Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu:
+ Nơi nộp: nộp cho Đại lý thu.
Người tham gia BHXH tự nguyện có thể tra cứu các điểm thu, đại lý thu BHXH trên địa bàn mình ở tại website của cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam là https://baohiemxahoi.gov.vn/ (Bấm vào ô “Tra cứu trực tuyến” ở giữa website) 
+ Cách nộp: nộp trực tiếp hồ sơ cho Đại lý thu. 
+ Nhận kết quả: nhận kết quả tại Đại lý thu.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Đóng tiền

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn: nộp tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh, cụ thể như sau:
+ Nộp tiền mặt cho cơ quan BHXH (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH);
+ Nộp tiền mặt cho Đại lý thu (trong trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu);
+ Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký (trong mọi trường hợp).
Về mức tiền tham gia BHXH tự nguyện thì các bạn có thể tham khảo tại đây:

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 4. Nhận kết quả giải quyết: Sổ BHXH

5. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Thực hiện theo quy định tại điều 9 của Quyết định 595/QĐ-BHXH và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

Phương thức đóng theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

5.1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

1.1. Đóng hằng tháng;
1.2. Đóng 03 tháng một lần;
1.3. Đóng 06 tháng một lần;
1.4. Đóng 12 tháng một lần;
1.5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; 
1.6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc thì đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu vào tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

5.2. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5 Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm 1.6. Khoản 1 Điều này.
 
Ví dụ: Ông B tính đến tháng 8/2016 đủ 60 tuổi và có 8 năm đóng BHXH. Ông B có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần cho giai đoạn từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2018. Tháng 9/2018 ông B có đủ 10 năm đóng BHXH và đóng một lần cho 10 năm còn thiếu. Như vậy, tính đến hết tháng 9/2018, ông B có 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm tính hưởng lương hưu của ông B kể từ tháng 10/2018.

5.3. Thay đổi phương thức đóng BHXH tự nguyện

3.1. Người đang tham gia BHXH tự nguyện được thay đổi phương thức đóng khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.
3.2. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này mà đủ điều kiện đóng một lần cho những năm còn thiếu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 10 năm) thì được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay khi đủ điều kiện mà không phải chờ thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.
Ví dụ: Ông C tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 8/2016 và đăng ký với cơ quan BHXH theo phương thức đóng 03 tháng một lần. Sau đó ông C có nguyện vọng được chuyển phương thức đóng sang 6 tháng một lần. Thì việc thay đổi trên được thực hiện sớm nhất là từ tháng 11/2016. Tuy nhiên, tháng 01/2017 ông C đủ 60 tuổi và đã có thời gian đóng BHXH là 10 năm thì ông C được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu tại tháng 01/2017 để hưởng lương hưu.

6. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thực hiện theo quy định tại điều 11 của Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Thời điểm đóng theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Thời điểm đóng BHXH đối với phương thức đóng quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 Khoản 1 Điều 9 Quyết định này được thực hiện như sau:
1.1. Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;
1.2. Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
1.3. Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
1.4. Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.
 
2. Thời điểm đóng BHXH đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu
Quy định tại Điểm 1.5 và 1.6 Khoản 1 Điều 9 Quyết định này được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.
 
3. Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện.
 
Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng, mức đóng bù cho số tháng chậm đóng được xác định theo công thức sau:
T3 = Mđ x (1+r)t
Trong đó:
– T3: Mức đóng bù cho số tháng chậm đóng;
– Mđ: Mức đóng hằng tháng; mức đóng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Quyết định này.
– t: Số tháng chậm đóng;
– r: Lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng);

Ví dụ:

Ông C ở ví dụ 9 thay đổi phương thức đóng BHXH tự nguyện theo phương thức 06 tháng một lần với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng là 5.000.000 đồng/tháng, số tiền phải đóng là: 6.600.000 đồng (5.000.000 đồng/tháng x 22% x 6 tháng).
 
Tuy nhiên, ông C không thực hiện đóng trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2017. Đến tháng 6/2017, ông C tới cơ quan BHXH đề nghị đóng bù cho 06 tháng chưa đóng (từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017). Số tháng chậm đóng từ tháng 03/2017 đến tháng 6/2017 là 4 tháng. Giả định lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm 2016 là 0,826%. Mức đóng bù của ông C là: 6.820.781 đồng [6.600.000 đồng x (1 + 0,00826)4 = 6.820.781 đồng].
 
Trường hợp, đến tháng 3/2017 ông C đến cơ quan BHXH đề nghị đóng bù cho phương thức 06 tháng chưa đóng. Số tháng chậm đóng từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2017 là 1 tháng. Giả định lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm 2016 là 0,826%. Mức đóng bù của ông C là: 6.654.516 đồng [6.600.000 đồng x (1 + 0,00826) = 6.654.516 đồng].

Ngoài ra các bạn có thể muốn biết khi làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

– Lệ phí: Không 
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

KẾ TOÁN BÁCH KHOA – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI BÁCH KHOA

VPGD: Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Hotline: 
0985.547.782

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Ms.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí