Kế toán thuê ngoài: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong thời đại mới

Kế toán thuê ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến trong các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Danh mục bài viết

Kế toán thuê ngoài

Khái niệm dịch vụ kế toán thuê ngoài

1. Dịch vụ kế toán thuê ngoài là gì?

Dịch vụ kế toán thuê ngoài là dịch vụ mà doanh nghiệp thuê một công ty cung cấp dịch vụ kế toán bên ngoài để thực hiện các công việc kế toán cho mình. Các công việc kế toán này có thể bao gồm:

 • Ghi sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Thanh toán thuế
 • Tư vấn về thuế và kế toán

2. Nhiệm vụ của kế toán thuê ngoài:

Kế toán thuê ngoài đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

1. Ghi sổ sách kế toán:

 • Ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp theo đúng quy định.
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ hợp lý.
 • Cập nhật sổ sách kế toán theo từng kỳ kế toán.

2. Lập báo cáo tài chính:

 • Thu thập số liệu về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lãi lỗ…
 • Lập các báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam như báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính…
 • Cung cấp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp đúng hạn.

3. Quản lý thuế:

 • Tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.
 • Khai báo thuế và nộp thuế đúng thời hạn.
 • Tư vấn về luật thuế và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế của doanh nghiệp.

4. Tư vấn tài chính:

 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Đề xuất các giải pháp tài chính tối ưu cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về đầu tư, huy động vốn, quản lý dòng tiền…

5. Xử lý thanh toán và quản lý công nợ:

 • Theo dõi và quản lý các khoản thanh toán của doanh nghiệp.
 • Lập các bảng kê, báo cáo về tình hình thanh toán.
 • Thu hồi công nợ cho doanh nghiệp.
 • Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

6. Kiểm toán nội bộ:

 • Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Phát hiện và báo cáo các sai sót, vi phạm trong công tác kế toán và tài chính.
 • Đề xuất các biện pháp khắc phục sai sót, vi phạm.

7. Cung cấp các dịch vụ khác:

 • Lập bảng lương cho nhân viên.
 • Quản lý kho hàng.
 • Lập hồ sơ dự thầu.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn về luật lao động.

Ngoài ra, kế toán thuê ngoài còn có thể thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

3. Nhiệm vụ cụ thể của đơn vị kế toán thuê ngoài

Công việc kế toán thuê ngoài bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, được chia thành các giai đoạn chính như sau:

Công việc đầu năm:

 • Kê khai và nộp thuế môn bài: Kế toán thuê ngoài sẽ thay mặt doanh nghiệp kê khai và nộp thuế môn bài đúng hạn theo quy định của pháp luật.
 • Nộp tờ khai thuế: bao gồm giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12 hoặc quý IV của năm trước: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN cho kỳ kế toán cuối năm trước.
 • Nộp tờ khai thuế TNDN thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính của quý IV của năm trước: Đối với doanh nghiệp chịu thuế TNDN, kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính cho quý IV của năm trước.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV của năm trước đó: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho quý IV của năm trước.

Công việc hàng ngày:

 • Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào: Kế toán thuê ngoài sẽ thu thập đầy đủ và chính xác các hóa đơn đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp phát sinh trong ngày.
 • Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn: Kế toán thuê ngoài sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các hóa đơn được thu thập, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 • Nộp tiền thuế nếu có các loại thuế phải nộp phát sinh: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc nộp tiền thuế đúng hạn cho các loại thuế phát sinh trong ngày.
 • Hạch toán những nghiệp vụ trong ngân hàng như tiền đến, tiền đi: Kế toán thuê ngoài sẽ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng như tiền đến, tiền đi một cách chính xác và kịp thời.
 • Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ dựa vào các loại phiếu chi, phiếu thu: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ thu, chi qua quỹ tiền mặt một cách chính xác và đầy đủ.
 • Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ thật khoa học để có thể tìm kiếm lại một cách nhanh chóng khi cần: Kế toán thuê ngoài sẽ sắp xếp, lưu trữ khoa học các hóa đơn, chứng từ để đảm bảo dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết.

Công việc hàng tháng:

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu VNĐ trở lên: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu VNĐ trở lên.
 • Lập tờ khai cho các loại thuế khác nếu có: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp các loại tờ khai thuế khác theo quy định của pháp luật nếu doanh nghiệp phát sinh.
 • Lập báo cáo cho tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (nếu doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng): Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng.
 • Thực hiện bút toán phân bổ những dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc hạch toán chi phí hao mòn cho các tài sản cố định của doanh nghiệp theo đúng quy định.
 • Cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và có phương án xử lý; tránh dồn việc vào cuối năm: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán theo từng tháng và có phương án xử lý phù hợp để tránh dồn việc vào cuối năm.

Công việc hàng quý:

 • Tờ khai thuế GTGT (nếu doanh nghiệp mới thành lập và doanh thu ít hơn 50 tỷ VNĐ): Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp tờ khai thuế GTGT hàng quý cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định.
 • Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập và nộp tờ khai thuế TNCN hàng quý cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN trong quý.
 • Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (những hóa đơn đã dùng, những hóa đơn bị hỏng): Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo tài chính quý: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo tài chính quý cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Công việc cuối năm:

 • Hoàn thành báo cáo tài chính cho cả năm: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo tài chính cho cả năm của doanh nghiệp theo đúng quy định.
 • Lập báo cáo thuế quý IV: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo thuế quý IV cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm: Kế toán thuê ngoài sẽ thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế TNDN của năm cho doanh nghiệp.
 • In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán: Kế toán thuê ngoài sẽ in các loại sổ sách cần thiết phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài

Dịch vụ kế toán thuê ngoài mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

1. Tiết kiệm chi phí:

 • Doanh nghiệp không cần phải chi trả chi phí tuyển dụng, đào tạo, trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận kế toán.
 • Chi phí sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài thường thấp hơn so với việc tự làm việc với nhân viên kế toán toàn thời gian.
 • Doanh nghiệp chỉ cần thanh toán cho những dịch vụ mà mình thực sự sử dụng.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động:

 • Đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện công việc kế toán một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng.
 • Doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì dành thời gian và nguồn lực cho công việc kế toán.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị tài chính.

3. Tuân thủ đúng quy định pháp luật:

 • Đội ngũ nhân viên kế toán thuê ngoài luôn cập nhật các quy định pháp luật mới nhất về thuế, kế toán và sẽ tư vấn cho doanh nghiệp cách thức tuân thủ đúng các quy định này.
 • Doanh nghiệp tránh được những rủi ro về pháp luật và tài chính liên quan đến công việc kế toán.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường.

4. Nhận được dịch vụ chuyên nghiệp:

 • Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài thường có đội ngũ nhân viên kế toán được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế.
 • Doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, chất lượng cao và đáp ứng mọi nhu cầu của mình.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp tiếp cận với những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn mới nhất trong lĩnh vực kế toán.

5. Lợi ích khác:

 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung như tư vấn thuế, tư vấn tài chính, kiểm toán nội bộ…
 • Doanh nghiệp có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài vì các công ty cung cấp dịch vụ này thường có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, từ đó có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh quan trọng khác.

Ưu điểm của dịch vụ kế toán thuê ngoài so với tổ chức bộ máy kế toán

 

Ưu điểm của dịch vụ kế toán thuê ngoài so với tổ chức bộ máy kế toán

1. Hiệu quả về chi phí:

 • Tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo, trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận kế toán.
 • Chi phí sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài thường thấp hơn so với việc tự làm việc với nhân viên kế toán toàn thời gian.
 • Chỉ thanh toán cho những dịch vụ mà doanh nghiệp thực sự sử dụng.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động:

 • Đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện công việc kế toán một cách chính xác, hiệu quả và nhanh chóng.
 • Doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì dành thời gian và nguồn lực cho công việc kế toán.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị tài chính.

3. Tuân thủ đúng quy định pháp luật:

 • Đội ngũ nhân viên kế toán thuê ngoài luôn cập nhật các quy định pháp luật mới nhất về thuế, kế toán và sẽ tư vấn cho doanh nghiệp cách thức tuân thủ đúng các quy định này.
 • Doanh nghiệp tránh được những rủi ro về pháp luật và tài chính liên quan đến công việc kế toán.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường.

4. Nhận được dịch vụ chuyên nghiệp:

 • Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài thường có đội ngũ nhân viên kế toán được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế.
 • Doanh nghiệp sẽ nhận được dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, chất lượng cao và đáp ứng mọi nhu cầu của mình.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp tiếp cận với những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn mới nhất trong lĩnh vực kế toán.

5. Lợi ích khác:

 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung như tư vấn thuế, tư vấn tài chính, kiểm toán nội bộ…
 • Doanh nghiệp có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài vì các công ty cung cấp dịch vụ này thường có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Dịch vụ kế toán thuê ngoài giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, từ đó có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh quan trọng khác.

Lựa chọn dịch vụ kế toán thuê ngoài:

Khi lựa chọn dịch vụ kế toán thuê ngoài, doanh nghiệp cần lưu ý một số yếu tố sau:

 • Uy tín và kinh nghiệm của công ty cung cấp dịch vụ
 • Chất lượng dịch vụ
 • Giá cả
 • Phạm vi dịch vụ
 • Thái độ phục vụ

dịch vụ kế toán tại Bách Khoa

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Bách Khoa

Kế toán Bách Khoa cung cấp nhiều dịch vụ kế toán đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Dưới đây là một số dịch vụ chính của Kế toán Bách Khoa:

1. Dịch vụ kế toán trọn gói:

 • Đây là dịch vụ phù hợp với các doanh nghiệp muốn giao toàn bộ công việc kế toán cho Kế toán Bách Khoa.
 • Với dịch vụ này, Kế toán Bách Khoa sẽ thực hiện tất cả các công việc kế toán cho doanh nghiệp, bao gồm:
  • Hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán
  • Lập báo cáo tài chính
  • Kê khai thuế
  • Nộp thuế
  • Giải trình thuế
  • Tư vấn về thuế và kế toán

2. Dịch vụ kế toán theo yêu cầu:

 • Dịch vụ này phù hợp với các doanh nghiệp chỉ cần hỗ trợ một số công việc kế toán nhất định.
 • Với dịch vụ này, Kế toán Bách Khoa sẽ thực hiện các công việc kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm:
  • Hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán
  • Lập báo cáo tài chính
  • Kê khai thuế
  • Nộp thuế
  • Giải trình thuế
  • Tư vấn về thuế và kế toán

3. Dịch vụ tư vấn thuế:

 • Kế toán Bách Khoa cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về thuế và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

4. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp:

 • Kế toán Bách Khoa cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho các cá nhân và tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

5. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

 • Kế toán Bách Khoa cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp cho các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh.

6. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh:

 • Kế toán Bách Khoa cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia và so sánh giá cả của một số công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.

Lời kết

Kế toán Bách Khoa là nhà cung cấp dịch vụ kế toán uy tín tại Việt Nam với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tận tâm. Kế toán Bách Khoa cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI GIÁ RẺ BÁCH KHOA

VPGD: Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline: 094.859.3663

Zalo: Dịch vụ tư vấn thuế Bách Khoa trên Zalo

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: Dịch vụ kê khai thuế Bách khoa – Báo giá trọn gói tại Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Ms.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí