Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới năm 2023

Đánh giá bài viết

Khái niệm Hội đồng thành viên

 • Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định tất cả các công việc kinh doanh của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức.
 • Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

Biên bản họp Hội đồng thành viên

 • Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản ghi nhận nội dung, ý kiến, phiếu biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Biên bản Họp hội đồng thành viên sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin của người tham gia, diễn biến cuộc họp, kết quả bỏ phiếu biểu quyết và kết quả cuối cùng của cuộc họp.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên là một trong các cơ sở để đưa ra các quyết định, nghị quyết liên quan đến tổ chức, hoạt động trong nội bộ công ty hay các giao dịch thực hiện với khách hàng, đối tác.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên không phải là văn bản tự phát của các công ty mà được pháp luật quy định cụ thể về hình thức, nội dung và người phải chịu trách nhiệm về độ chính xác và trung thực các các nội dung được ghi nhận.

Những lưu ý khi lập mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên

Theo quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều 60. Biên bản họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

g) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Click Tải Ngay: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới năm 2023

 

CÔNG TY TNHH ………

clip image001Số: …../BBH – ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 clip image002

 

 

 

            Hà Nội, ngày … tháng …. năm …..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………… do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố …………… cấp lần đầu ngày ………………

Trụ sở công ty: …………………………………..

Tổ chức phiên họp Hội đồng thành viên của ………………….(Sau đây viết tắt là “Công ty”).

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

 1. Địa điểm: …………………………………
 2. Thời gian: vào hồi ….giờ ….. phút, ngày ……… tháng ……… năm ………..

II. THÀNH PHẦN

A. Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty

 1. ……………. – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Bà ………… sở hữu phần vốn góp trị giá ………… VNĐ (Số tiền bằng chữ:  …………..) tương ứng ………..% vốn điều lệ của Công ty

Giấy chứng nhận vốn góp số …………… cấp ngày ……………

 1. Ông …………… – Thành viên Hội đồng thành viên.

Ông ………… sở hữu phần vốn góp trị giá ………… VNĐ (Số tiền bằng chữ:  …………..) tương ứng ……% vốn điều lệ.

Giấy chứng nhận vốn góp số ………….. cấp ngày ……………

 

Tổng số thành viên có mặt: 02/02 thành viên đại diện cho 100% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Tổng số vắng mặt: 0/02 thành viên đại diện cho 0% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 100 phiếu

Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng của các thành viên Hội đồng thành viên như sau:

– Bà…………….. có …… phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp bằng …..% tổng vốn điều lệ của Công ty.

– Ông…………….. có ….. phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp bằng …..% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Kết luận: Với tỷ lệ thành viên dự họp tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

B. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký cuộc họp

– Chủ tọa Cuộc họp: Bà……………….. – Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Thư ký cuộc họp: Ông………………… – Thành viên hội đồng thành viên

III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH

Hội đồng thành viên Công ty tổ chức cuộc họp để trao đổi và thống nhất:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

– Sửa đổi điều lệ Công ty.

IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Hội đồng thành viên Công ty quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: ………………………..

Điện thoại: ………………

Email: ………………..  

Biểu quyết về việc thông qua nội dung nêu trên tại cuộc họp:

 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
 • Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 • Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

2. Sửa đổi Điều lệ công ty

Hội đồng thành viên của Công ty thống nhất Sửa đổi Điều lệ của công ty tại Điều sau:

Điều 1: Địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Biểu quyết về việc thông qua nội dung nêu trên tại cuộc họp:

 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
 • Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 • Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

3. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

– Sửa đổi điều lệ Công ty.

Kết luận về phần thông qua nội dung Chương trình hội nghị và chủ tọa phiên họp:

 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp.
 • Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Cuộc họp
 • Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.
 • Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp.

Biên bản được đọc lại tất cả các thành viên công ty tham gia cuộc họp nghe và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản họp này gồm 04 trang được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên đã đọc kỹ và thống nhất thông qua nội dung thay đổi ở trên.

Chủ tọa, thư ký cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp này. 

KẾ TOÁN BÁCH KHOA – DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI BÁCH KHOA

VPGD: Tòa CT4 KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hotline: 094.859.3663

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí