NHỮNG SAI SÓT KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THƯỜNG GẶP Ở CÔNG TY VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Kế toán sản xuất sẽ thực hiện tổng hợp các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty. Từ đó tổng hợp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất để tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm. Với công việc tiếp xúc với nhiều sổ sách và những con số như vậy thì những sai sót là không thể tránh khỏi những sai sót. Bài viết dưới đây kế toán Bách Khoa sẽ chỉ ra cho các bạn những sai sót khi quyết toán thuế phổ biến của kế toán sản xuất.

NHỮNG SAI SÓT khi quyết toán thuế TRONG KẾ TOÁN SẢN XUẤT

1. Sai sót trong việc ghi nhận nguyên vật liệu và hàng tồn kho

Kế toán không ghi nhận chính xác số lượng và giá trị của nguyên vật liệu, thành phẩm hoặc hàng tồn kho, dẫn đến sai lệch trong báo cáo tài chính và quản lý không kiểm soát được lượng hàng tồn kho.

 1. Bỏ sót ghi nhận nguyên vật liệu: Khi không ghi nhận chính xác số lượng và giá trị của nguyên vật liệu được mua vào, sẽ dẫn đến sai lệch trong báo cáo tồn kho và khả năng kiểm soát lượng tồn kho.
 2. Ghi nhận không đúng giá trị nguyên vật liệu: Nếu không ghi nhận đúng giá trị thực tế của nguyên vật liệu, doanh nghiệp có thể ghi nhận khoản lợi nhuận không chính xác và dẫn đến sai lệch trong báo cáo tài chính.
 3. Không ghi nhận các chi phí liên quan đến nguyên vật liệu: Các chi phí vận chuyển, xử lý, kiểm tra và lưu trữ nguyên vật liệu cũng cần phải được tính toán và ghi nhận đúng cách.
 4. Sai sót trong ghi nhận hàng tồn kho: Không ghi nhận chính xác số lượng và giá trị hàng tồn kho tại cuối kỳ sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và khả năng xác định giá trị thực của tài sản.
 5. Không tuân thủ phương pháp tính giá tồn kho: Sử dụng phương pháp tính giá tồn kho không phù hợp hoặc không tuân thủ quy định có thể dẫn đến sai lệch trong báo cáo lãi ròng và tình hình tài chính.
 6. Không ghi nhận giảm giá giá trị hàng tồn kho: Nếu giá trị thực của hàng tồn kho giảm đi do hư hỏng, lỗi sản xuất hoặc thị trường thay đổi, nhưng doanh nghiệp không điều chỉnh giá trị theo thực tế, sẽ gây sai lệch trong báo cáo tài chính.

Để tránh sai sót trong việc ghi nhận nguyên vật liệu và hàng tồn kho, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình kiểm tra chặt chẽ và tuân thủ các quy định kế toán. Việc đảm bảo thông tin về số lượng và giá trị hàng tồn kho được cập nhật đúng cách là cực kỳ quan trọng để đảm bảo báo cáo tài chính chính xác và quản lý tốt tình hình tài sản.

2. Không tính đúng chi phí sản xuất

Khi tính toán chi phí sản xuất, nếu bỏ sót hoặc tính sai các khoản phí, nhân công, nguyên vật liệu, dẫn đến việc ghi nhận không đúng giá thành sản phẩm

 1. Bỏ sót ghi nhận các khoản chi phí sản xuất: Khi không tính toán đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến sản xuất, như chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí máy móc thiết bị, tiền thuê nhà xưởng, điện nước, và các khoản phí khác, báo cáo giá thành sản phẩm sẽ không chính xác.
 2. Không tính đúng tỷ lệ phân bổ chi phí chung: Nếu không phân bổ đúng tỷ lệ chi phí chung cho từng sản phẩm, có thể dẫn đến việc ước tính giá thành sai lệch và doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm quá thấp hoặc quá cao.
 3. Không tính chi phí tạo ra hàng tồn kho: Khi sản xuất nhưng không tính toán chi phí tạo ra hàng tồn kho, sẽ dẫn đến việc báo cáo lãi ròng và lợi nhuận không phản ánh đúng thực tế.
 4. Không tính các khoản phí bổ sung: Các khoản phí bổ sung như chi phí quản lý, chi phí nghiên cứu và phát triển, và các khoản phí khác cần được tính vào giá thành sản phẩm để đảm bảo tính chính xác.
 5. Sai sót trong tính toán định giá các yếu tố sản xuất: Khi không tính đúng giá trị của các yếu tố sản xuất như lao động và nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm sẽ không đáng tin cậy.
 6. Không tính chi phí trực tiếp và gián tiếp: Chi phí trực tiếp (direct costs) là những chi phí có thể được liên kết trực tiếp với sản phẩm cụ thể, trong khi chi phí gián tiếp (indirect costs) là những chi phí không thể liên kết trực tiếp. Không tính đúng hai loại chi phí này có thể làm sai lệch giá thành sản phẩm.

Để tránh sai sót này, doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kế toán cẩn thận và quy trình kiểm tra đảm bảo rằng tất cả các chi phí sản xuất được ghi nhận và tính toán đúng cách. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và quản lý tốt hoạt động kinh doanh.

3. Sai sót trong ghi nhận công việc hoàn thành và chưa hoàn thành

Nếu không theo dõi chính xác quá trình sản xuất và ghi nhận không đúng tình trạng công việc hoàn thành hay chưa hoàn thành, dẫn đến sai lệch trong báo cáo doanh thu và lãi.

 1. Không ghi nhận công việc hoàn thành: Nếu doanh nghiệp không ghi nhận công việc hoàn thành trong thời điểm thích hợp, doanh thu tương ứng cũng sẽ không được ghi nhận đúng lúc, dẫn đến sai lệch trong báo cáo lãi và tình hình tài chính.
 2. Ghi nhận công việc hoàn thành quá sớm: Ghi nhận công việc hoàn thành trước khi thực sự hoàn thành có thể làm tăng doanh thu và lãi giả mạo trong báo cáo tài chính.
 3. Sai sót trong tính toán doanh thu và lãi: Khi tính toán doanh thu và lãi từ công việc hoàn thành, nếu không tính đúng giá trị thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ, báo cáo tài chính sẽ không chính xác.
 4. Không tính đúng chi phí chưa hoàn thành: Các chi phí chưa hoàn thành như nhân công, nguyên vật liệu, và các chi phí khác cần được tính toán và ghi nhận đúng cách để đảm bảo tính chính xác của giá thành sản phẩm.
 5. Không ghi nhận công việc chưa hoàn thành: Nếu không ghi nhận công việc chưa hoàn thành tại cuối kỳ, doanh nghiệp sẽ thiếu thông tin quan trọng về tình hình sản xuất và giá trị công việc đang tiến hành.
 6. Không tuân thủ phương pháp ghi nhận công việc hoàn thành: Có nhiều phương pháp ghi nhận công việc hoàn thành, như phương pháp theo tiến độ hoặc phương pháp theo giá trị thực hiện. Nếu không tuân thủ phương pháp đúng cách, có thể gây ra sai sót trong báo cáo tài chính.

Để tránh sai sót trong việc ghi nhận công việc hoàn thành và chưa hoàn thành, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình kiểm tra kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định kế toán liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng các thông tin về công việc hoàn thành và chưa hoàn thành được ghi nhận đúng cách, từ đó đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và quản lý hiệu quả tình hình sản xuất.

4. Không xử lý đúng các chi phí phát sinh sau quá trình sản xuất

Các chi phí bảo trì, sửa chữa sau khi sản phẩm đã hoàn thành cần được ghi nhận đúng cách để tính toán lãi thực tế.

 1. Không tính đúng chi phí bảo trì và sửa chữa: Các chi phí liên quan đến bảo trì và sửa chữa sau khi sản phẩm đã hoàn thành cần phải được tính toán và ghi nhận đúng cách để đảm bảo tính chính xác của giá thành sản phẩm.
 2. Không ghi nhận chi phí vận chuyển và lưu trữ sau sản xuất: Chi phí vận chuyển sản phẩm đến điểm bán hàng hoặc chi phí lưu trữ sau khi sản phẩm đã hoàn thành cũng cần phải được tính toán và ghi nhận đúng cách.
 3. Sai sót trong việc tính toán chi phí hậu mãi: Nếu sản phẩm yêu cầu dịch vụ hậu mãi, ví dụ như bảo hành hoặc hỗ trợ kỹ thuật, các chi phí liên quan cần phải được xác định và tính toán chính xác để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 4. Không xử lý đúng các chi phí liên quan đến bảo hiểm và phí pháp lý: Các chi phí liên quan đến bảo hiểm sản phẩm hoặc chi phí liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cần phải được tính toán và ghi nhận đúng cách.
 5. Không ghi nhận chi phí tái đầu tư công cụ, máy móc: Khi doanh nghiệp quyết định nâng cấp, thay thế hoặc tái đầu tư vào công cụ, máy móc sau khi sản phẩm đã hoàn thành, chi phí này cần phải được tính vào giá thành sản phẩm.
 6. Không tính đúng chi phí đối với sản phẩm bị lỗi: Khi sản phẩm được sản xuất mà có lỗi, việc tính toán chi phí liên quan đến việc xử lý lỗi hoặc đổi trả cũng cần phải được thực hiện đúng cách.

Để tránh sai sót này, doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kế toán và quản lý tốt để đảm bảo rằng tất cả các chi phí phát sinh sau quá trình sản xuất đều được ghi nhận và xử lý đúng cách. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và quản lý hiệu quả tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh.

5. Không ghi nhận đúng các khoản phải trả

Khi sản xuất, doanh nghiệp có thể phải trả các khoản nợ về thuế, nợ vay, hoặc các khoản phải trả khác. Nếu không ghi nhận đúng hoặc quên ghi nhận, có thể dẫn đến việc bị phạt hoặc tăng nợ.

 1. Không ghi nhận các khoản nợ về thuế: Nếu doanh nghiệp không ghi nhận đúng và đầy đủ các khoản nợ về thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT), hoặc các loại thuế khác, có thể gây ra phạt và rủi ro pháp lý.
 2. Không ghi nhận các khoản nợ vay: Nếu không ghi nhận chính xác các khoản nợ vay từ các nguồn tài chính khác như ngân hàng hoặc nhà đầu tư, tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể bị méo mó và không phản ánh đầy đủ sự nợ nần.
 3. Không tính đúng các khoản phải trả liên quan đến nhà cung cấp và người bán hàng: Các khoản nợ liên quan đến mua sắm hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm từ nhà cung cấp cần phải được tính toán và ghi nhận chính xác.
 4. Không tính đúng các khoản phải trả liên quan đến các khoản vay ngắn hạn: Nếu không ghi nhận đúng các khoản phải trả ngắn hạn như các khoản vay ngắn hạn hoặc các khoản nợ khác trong tài khoản payables, sẽ làm sai lệch tình hình tài chính và khả năng thanh toán.
 5. Không tính đúng các khoản phải trả liên quan đến các khoản phải trả khác: Ngoài các khoản nợ và vay, còn có các khoản phải trả khác như các khoản phải trả cho người lao động, các khoản phải trả liên quan đến hợp đồng, và các khoản phải trả khác. Không ghi nhận chính xác các khoản này cũng có thể làm sai lệch tình hình tài chính.
 6. Không xử lý đúng các khoản nợ quá hạn: Các khoản nợ quá hạn cần phải được xử lý và ghi nhận đúng cách để đảm bảo rằng tình hình nợ nần được phản ánh đầy đủ.

Để tránh sai sót trong việc không ghi nhận đúng các khoản phải trả, doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống kế toán và quản lý hiệu quả, thường xuyên kiểm tra và rà soát các khoản nợ và nợ quá hạn để đảm bảo rằng tất cả các khoản phải trả được ghi nhận và xử lý chính xác.

6. Sai sót trong tính toán và ghi nhận khấu hao tài sản cố định

Các tài sản cố định cần phải được khấu hao đúng cách, nếu không sẽ ảnh hưởng đến báo cáo lãi ròng và tình hình tài chính

 1. Không tính đúng giá trị khởi điểm: Khi bắt đầu tính toán khấu hao, việc không xác định đúng giá trị khởi điểm của tài sản cố định có thể làm sai lệch toàn bộ quá trình tính khấu hao.
 2. Không xác định thời gian sử dụng đúng cách: Thời gian sử dụng được sử dụng để tính toán chu kỳ khấu hao. Nếu thời gian sử dụng được ước tính sai, khấu hao sẽ không phản ánh thực tế và giá trị tài sản cố định sẽ bị sai lệch.
 3. Không xử lý đúng giá trị phải trả: Khi có các khoản phải trả sau khi mua tài sản cố định như tiền lãi cho vay mua tài sản, việc không tính toán đúng giá trị này trong quá trình khấu hao có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo tài chính.
 4. Sử dụng phương pháp khấu hao không phù hợp: Có nhiều phương pháp khấu hao như phương pháp thẳng hàng, phương pháp giảm dần theo số dư còn lại, hoặc phương pháp sản lượng. Sử dụng phương pháp không phù hợp với tính chất của tài sản cố định có thể gây ra sai sót.
 5. Không tính đúng giá trị phải trừ đi khi thanh lý: Khi thanh lý hoặc bán tài sản cố định, giá trị phải trừ đi cần được tính toán chính xác để xác định lợi nhuận hoặc lỗ liên quan.
 6. Không cập nhật thay đổi trong giá trị tài sản: Nếu tài sản cố định bị hư hỏng, lỗi thời, hoặc có thay đổi giá trị, việc không cập nhật giá trị này có thể làm sai lệch dòng khấu hao và giá trị tài sản.

Để tránh sai sót trong tính toán và ghi nhận khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp cần có hệ thống kế toán cẩn thận và theo dõi đều đặn để đảm bảo rằng các thông tin về tài sản cố định, giá trị khởi điểm, thời gian sử dụng và các yếu tố khác được xác định và tính toán đúng cách. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và quản lý tốt tình hình tài sản cố định.

7. Sai sót trong ghi nhận doanh thu và chi phí

Khi không ghi nhận đúng các khoản doanh thu hoặc chi phí, báo cáo tài chính sẽ không phản ánh chính xác tình hình tài chính thực tế.

7.1. Sai sót trong ghi nhận doanh thu

 1. Không ghi nhận doanh thu đầy đủ:Bỏ sót ghi nhận một phần hoặc toàn bộ doanh thu có thể làm sai lệch báo cáo tài chính và lãi nhuận.
 2. Ghi nhận doanh thu quá sớm:Ghi nhận doanh thu trước khi dịch vụ hoặc sản phẩm thực sự được cung cấp có thể làm tăng lãi nhuận giả mạo.
 3. Sai sót trong tính toán doanh thu:Nếu không tính đúng giá trị thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ, báo cáo tài chính sẽ không phản ánh lãi nhuận chính xác.
 4. Không xử lý đúng các khoản giảm giá hoặc hoàn trả:Các khoản giảm giá, hoàn trả hoặc phiếu quà tặng cần phải được tính toán và ghi nhận đúng cách để đảm bảo tính chính xác của doanh thu.
 5. Sai sót trong ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng dài hạn:Ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng dài hạn cần tuân thủ quy định của chuẩn mực kế toán, nếu không sẽ làm sai lệch lãi nhuận.

7.2. Sai sót trong ghi nhận chi phí

 1. Không ghi nhận các khoản chi phí đầy đủ:Bỏ sót ghi nhận một phần hoặc toàn bộ chi phí có thể làm sai lệch giá thành sản phẩm và lãi nhuận.
 2. Ghi nhận chi phí sai lệch:Ghi nhận chi phí không đúng hoặc không đầy đủ có thể làm giảm lãi nhuận thực tế.
 3. Không ghi nhận chi phí bổ sung liên quan đến sản xuất:Các chi phí như vận chuyển, kiểm tra chất lượng, quản lý sản xuất cần được tính toán và ghi nhận để đảm bảo tính chính xác của giá thành.
 4. Không tính đúng các khoản phải trả sau sản xuất:Các chi phí sau sản xuất như chi phí bảo trì, sửa chữa, và vận chuyển cần phải được tính toán và ghi nhận chính xác.
 5. Sai sót trong ghi nhận chi phí quản lý và chi phí hỗ trợ:Các khoản chi phí quản lý và hỗ trợ cần phải được tính toán và ghi nhận đúng cách để đảm bảo tính chính xác của lãi nhuận.

Để tránh sai sót trong ghi nhận doanh thu và chi phí, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình kế toán cẩn thận, kiểm tra định kỳ và tuân thủ các quy định kế toán để đảm bảo rằng tất cả các thông tin về doanh thu và chi phí được ghi nhận và xử lý đúng cách. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính và quản lý hiệu quả lãi nhuận và tình hình tài chính.

8. Dịch vụ kế toán tại Bách Khoa

Công ty Kế Toán Bách Khoa là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế… uy tín.. Nhân sự của kế toán Bách Khoa là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, có đầy đủ các giấy phép hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp và giấy phép hành nghề đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp. Khi bạn sử dụng dịch vụ của Kế toán Bách Khoa, chúng tôi sẽ thay bạn hoàn thành công việc từ a đến z. Công ty Kế toán Bách Khoa cam kết sẽ cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý.

Ke Toan Bach Khoa 5

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁCH KHOA – Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Địa chỉ VP: Tòa CT4, KĐT Mỹ Đình, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0979.005.611

Mail: ketoanbachkhoa.edu@gmail.com

Website: ketoanbachkhoa.vn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí