HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN PHÁO HOA NỔ, THUỐC PHÁO NỔ

Đánh giá bài viết

1. Hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa 

Kể từ ngày 15/8/2023, hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa được quy định tại khoản khoản 4 và 7 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản khoản 3 Điều 13 và 2 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP) cụ thể như sau:

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ phục vụ bắn pháo hoa nổ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ cho các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, cung cấp phục vụ bắn pháo hoa nổ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, thực hiện như sau:

Hồ sơ đề nghị, gồm: Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người chịu trách nhiệm vận chuyển; chủng loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ; phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; thời gian vận chuyển; họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người điều khiển phương tiện; nơi đi, nơi đến, tuyến đường vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP (nêu tại mục 1). Bản sao đơn đặt hàng của các cơ quan nhà nước hoặc giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp vận chuyển pháo hoa nổ quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP thì trong hồ sơ phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa để kinh doanh

Hồ sơ đề nghị bao gồm những nội dung sau đây: Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người chịu trách nhiệm vận chuyển; chủng loại, số lượng pháo hoa; phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người điều khiển phương tiện; thời gian vận chuyển; nơi đi, nơi đến, tuyến đường vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP (nêu tại mục 1).

Trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ.

2. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa 

Kể từ ngày 15/8/2023, thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa được quy định tại khoản 4 và 7 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản khoản 3 Điều 13 và Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP) cụ thể như sau:

2.1. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ phục vụ bắn pháo hoa nổ

– Hồ sơ nêu tại mục 2.1 bên trên lập thành 01 bộ và gửi trực tiếp về Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Giấy phép vận chuyển có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển phải nộp lại cho cơ quan cấp giấy phép.

2.2. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa để kinh doanh

– Văn bản nêu tại mục 2.2 bên trên nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

 

3. Mẫu đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

 

 

[1] Điền tên doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa.

Doanh nghiệp được phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa bao gồm:

– Các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp pháo hoa nổ thì được phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ (Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

– Các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường (Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

[2] Điền tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép:

– Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khi cấp phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ cho doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, cung cấp phục vụ bắn pháo hoa nổ (Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

 TẢI MẪU: Mẫu đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa

– Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp đối với trường hợp vận chuyển pháo hoa để kinh doanh (Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP).

[3] Điền họ và tên người chịu trách nhiệm vận chuyển.

[4] Ghi tên loại pháo được vận chuyển (pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa).

[5] Ghi cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa, pháo hoa. Trường hợp vận chuyển số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

[6] Điền họ và tên người điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ hotline để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Mrs.Thủy: 094.859.3663

Đăng ký tư vấn miễn phí